Zvolen a okolie.

Nehera, Otakar
1.vyd. Stredoslov. vydav, 1967. 1 sv. (nestr.)