Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva : v znení Zmluvy z Nice a Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky a ostatných štátov k Európskej únii.

Siman, Michael; Slašťan, Miroslav
1. vyd. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004. 392 s.