Zajišťování kvality v českém vysokém školství.

ed. Chvátalová, Alena; ed. Kohoutek, Jan; ed. Šebková, Helena
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 200 s.