Z paláce a z kláštera : obrázky ze života blahoslavené Anežky Přemyslovny.

Štulc, Václav Svatopluk
Kněhtiskárna Cyrillo-Methodějská, 1875. [8], 192 s.