Vánoce v Melantrichu 1935.

Melantrich, 1935. 31, [I] s.