Valpuržina noc.

Meyrink, Gustav
Vyd. v tomto překladu 2. Argo, 1998. 141 s.