V prostoru 2000 : generace 1989-2009.

Raimanová, Ivona
Spacium, 2009. 253 s.