V pasti.

Alliott, Catherine
Vyd. 1. Ikar, 2002. 444 s.