Úvod do molekulové a atomové fysiky.

Horák, Zdeněk
2. rev a dopl. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1957. 535 s.