Ulldart - doba temnoty. I, Stíny nad Ulldartem.

Heitz, Markus
1. vyd. Fantom Print, 2009. 286 s.