Trestní právo procesní.

Císařová, Dagmar
4., aktualiz. a přeprac. vyd. Linde, 2006. 871 s.
Edice: Vysokoškolské právnické učebnice