Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část.

Jelínek, Jiří
3., přeprac. a aktualiz. vyd. Linde, 2008. 831 s.