Tatarák : kreslí Kamil Tatar.

Tatar, Kamil
CZ Books, 2007. 95 s.