Tango Masaj.

Fermine, Maxence
Vyd. 1. Metafora, 2006. 154 s.