Sto a jeden dalmatinec.

Smith, Dodie
Vyd. v Nakl. Svoboda 1. Svoboda, 1994. 218 s.