Starověké Řecko : čítanka k dějinám starověku.

5., přeprac. a dopl. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 450 s.