Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXII, Politický okres Poličský.

Wirth, Zdeněk
Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, . 1 l., 123, 2 s.