Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. X, Politický okres Třeboňský.

Mareš, František; Sedláček, Jan
Nákladem Archaeologické kommisse při České akadamii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900. 112 s., [5] l. obr. příl