Sociologie.

Giddens, Anthony
Vyd. 1. Argo, 1999. 595 s.