Sekerník : kresba z Povltaví.

Heyduk, Adolf
J. Otto, 1898. 2 sv. (122 s., s. 123-270)
Edice: Spisy Adolfa Heyduka ; 3