Sedemdesiat rokov života : autobiografická rozprava.

Maróthy-Šoltésová, Elena
[nákladom vlastným], 1925. 74 s.