Sebemilenec.

Monyová, Simona
Vyd. 1. Mony, 2006. 136 s.
Edice: Belami ; 15