Schindlerův seznam.

Keneally, Thomas
Leda, 2009. 383 s.