Schindlerův seznam.

Keneally, Thomas
Mht, 1994. 301 s.