Sborník Vedanta. [I. svazek.

Josef Hoznourek, 1940. 178 - [I] s.