Sborník prác 7. sjazdu čsl. chirurgickej spoločnosti sekcie čsl. spoločnosti J.E. Purkyněho : Bratislava 28.-30. júna 1951.

1. vyd. Slov. ak. vied a umení, 1952. 694 s.