Satiry a sarkasmy : 1897-1905.

Dyk, Viktor
2. vyd. F. Topič, 1924. 233 s.
Edice: Spisy Viktora Dyka ; 7