Samožerbuch : [autofestšrift].

Škvorecký, Josef; Salivarová, Zdena
2., dopl. vyd. Panorama, 1991. 356 s.