Sága rodu Forsytů. Kniha II, V pasti.

Galsworthy, John
1. vyd. v SNKLHU. SNKLHU, 1957. 339, [4] s.