Ryby v kuchyni.

Pohunek, Milan
1. vyd. Merkur, 1988. 266 s.