Rozum a cit.

Austen, Jane
V tomto překladu 5. vyd. Leda, 2009. 383 s.