Rádio Svobodný Albemut.

Dick, Philip K
Vyd. 1. Argo, 2009. 246 s.