Příručka dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Pavlát, Josef; Karen, Ota
3., přeprac. a dopln. vyd. SNTL, 1988. 299 s.