Pod skalpelem.

Roe, Francis J. C
Vyd. 1. Ikar, 2000. 189 s.