Obrázky.

Heyduk, Adolf
3., uprav. a dopln. vyd. J. Otto, 1906. 67 s.
Edice: Spisy Adolfa Heyduka ; 42