O modernizácii školskej matematiky.

Šedivý, Jaroslav
2. upr. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1978. 357 s.