Mayday.

Block, Thomas
2. vyd. Naše vojsko, 1989. 302 s.
Edice: ESO ; Sv. 107