Malta.

Bohony, Rudolf
1. vyd. Globus, 1995. 124 s.