Malevil.

Merle, Robert
1. vyd. v Nakl. Svoboda. Svoboda, 1992. 474 s.