Malá filozofie pro nefilozofy.

Moser, Friedhelm
Votobia, 2005. 158 s.