Lehce nabyl - lehce pozbyl.

Chase, James Hadley
Vyd. 1. Ametyst, 1998. 182 s.