Kritika kultu osobnosti.

Skalický, Karel
4. vyd. Rozmluvy, 1984. 27 s.
Edice: Rozmluvy