Komu zvonia do hrobu.

Hemingway, Ernest
4. vyd. Slov. spis, 1981. 417 s.
Edice: Retro ; Zv. 9