Kniha o filmu.

Holan, Emil
Karel Synek, 1938. 120 s.