Klub mrtvých otců.

Haig, Matt
Vyd. 1. Argo, 2009. 292 s.