Katka.

Zinnerová, Hedda, 1907-; Zinner, Hedda
1. vyd. v Melantrichu. Melantrich, . 153 s.