Katka.

Zinner, Hedda
1. vyd. v Melantrichu. Melantrich, 1985. 153 s.