Karolinská epopeja. I-II.

Zeyer, Julius
4. vyd. Unie, 1917. 2 sv
Edice: Spisy ; 19-20