Karin Mansová.

Waltari, Mika
Smena, 1973. 236 s.
Edice: Eva