Karel Demel : grafika - kresba - exlibris.

Demel, Karel
Slovart, 1998. 288 s.