Karavana : [Die Karawane].

Ambolt, Nils
Václav Pavlík, 1943. 173 - [VI] s.